Nguồn lực dồi dào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng

Nguồn lực dồi dào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Từ kết quả cuộc thi, có thể khẳng định chúng ta có nguồn lực rất dồi dào, có thể tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều phương diện khác nhau.
Bài 5 Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
(ĐCSVN) – Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thông qua nội dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, là...
Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
LTS - Để Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện được sứ mệnh lịch sử...
Bài 2 “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng
Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng
(ĐCSVN) – Trước khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được ban hành, có dư luận cho rằng, còn có những “vùng cấm”, những “tảng băng chìm” chưa được...