Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, vấn đề đạo đức luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh từ khi thành lập Đảng. Điều này đã đem lại uy tín lớn cho bộ máy, tổ chức của Đảng cũng như mỗi cá nhân người lãnh đạo. Nếu thiếu tu dưỡng về đạo đức, sa vào chủ nghĩa cá nhân sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân, đó cũng là một thứ "giặc nội xâm".

Các ý kiến tại Hội thảo cũng khẳng định: Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái “gốc” cho sự vững bền của Đảng, nhằm tăng cường sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện để củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, xây dựng Đảng về đạo đức giúp tăng cường nền tảng sức mạnh của Đảng, để đấu tranh chống nguy cơ suy thoái của một đảng cầm quyền. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng, thấm nhuần đạo đức Cách mạng với nội dung toàn diện trong đó chú trọng các chuẩn mực cơ bản: Trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con người, tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, ý chí quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho Cách mạng là điều chủ chốt.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, giữ vững bản chất của một đảng cách mạng chân chính. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Tình trạng trên đòi hỏi Đảng càng cần phải coi trọng, đẩy mạnh và quyết tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về đạo đức. Một trong những giải pháp hiệu quả góp phần khắc phục tình trạng này là trở lại với những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đảng về đạo đức, coi đó là cơ sở phương pháp luận trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Trước tiên cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ các tiêu chuẩn về đức và tài.

Để làm được điều này, cần sự chung tay của đảng viên và các tổ chức Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc diện chiến lược phải phấn đấu, rèn luyện theo những tiêu chuẩn chung về đạo đức, trí tuệ, năng lực, tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, rồi xét đến những tiêu chí cụ thể hơn. Đồng thời, các tổ chức Đảng từ Trung ương cho tới cấp ủy cũng phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn nữa đối với cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự Hội thảo một lần nữa khẳng định: Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay./.

Tin, ảnh: HN