Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Thanh tra Chính phủ
phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: VT)

Đồng chí Nguyễn Thái Hồng yêu cầu các cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết.

Sau Hội nghị, các tổ chức đảng cơ sở phải nhanh chóng chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng, đơn vị mình, liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; đề xuất giải pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Hội nghị, gồm: Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, đồng chí Vũ Đức Nam nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; đặc biệt  nhấn mạnh đến 8 nội dung “xây” và 8 nội dung “chống” của Quy định 08-QĐi/TW…/.

Vy Anh