Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức ngày 29/7/2019.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đến 100% cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; từ đó, nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo  sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện đạt kết quả cao, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế bảo đảm đúng thẩm quyền và đầy đủ về nội dung trong phạm vi toàn tỉnh, phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, chú trọng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng. Qua đó, thi hành kỷ luật 4 tổ chức cơ sở đảng, 174 đảng viên vi phạm.

Tính đến cuối tháng 7/2019, tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 655 tổ chức cơ sở đảng; hiện nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 7.448 đảng viên, tỷ lệ đạt 74,48% so với chỉ tiêu nghị quyết. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tỷ lệ bình quân hàng năm tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 50%, tổ chức cơ sở đảng yếu kém dưới 2%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80% trở lên, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1,5%. Có 27 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 279 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức ngày 29/7/2019.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên cũng luôn được các cấp ủy tập trung thực hiện có hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức có sự đổi mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản thực hiện theo quy hoạch. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày được nâng lên.

Đồng chí Phan Văn Sáu cho biết thêm: Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng đến việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp; thực hiện nghiêm công tác quản lý tài sản công. Làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời giáo dục, uốn nắn và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, cũng như nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Kiện toàn, sắp xếp hệ thống chính trị, nhất thể hóa một số chức danh, tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm hơn đến chất lượng để xứng đáng là đội ngũ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

Bài, ảnh: Thanh Nam