Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có 300 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng; lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ruẫn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên đã nhấn mạnh, để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung. Ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 Nghị quyết và Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên đơn vị mình.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu, quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Kế hoạch 42-KH/ĐU, ngày 26/6/2018 học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết./.

Tin, ảnh: Phương Nhi