Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: HN)

Tham dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết có đồng chí: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; các đồng chí thuộc BCH Đảng bộ Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; cấp ủy Đảng các cấp, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW. (Ảnh: HN)

Bế mạc Hội nghị, để tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Các đảng bộ, chi bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2018. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết phải nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích, báo cáo tại Hội nghị; tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận, bảo đảm cán bộ, đảng viên của toàn Đảng Bộ, chi bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ, các đơn vị, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình. Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân, thể hiện quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết và được thảo luận, quyết định tại Hội nghị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị và đảm bảo tính khả thi.

Đối với mỗi đồng chí đảng viên: viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức của cá nhân đối với từng Nghị quyết đã được Trung ương ban hành; liên hệ tình hình thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác từng cá nhân, từ đó kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt từng Nghị quyết.

Các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin của ngành, cơ quan đơn vị bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Các cấp ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Ban thường vụ Công đoàn Bộ, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ xây dựng kế hoạch và có hình thức phù hợp để tuyên truyền các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể đoàn viên của tổ chức mình./.

HN