Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, UBND Thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Đoàn kiểm tra này do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong làm Trưởng đoàn.

Theo UBND Thành phố, việc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác CCHC nhằm đánh giá khách quan, toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc. Qua đó, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Về nội dung kiểm tra, cụ thể: vai trò chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ đối với triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý các vấn đề thiếu sót, vi phạm sau khi có báo cáo kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của người dân và thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Tin, ảnh: VL