Quang cảnh hội nghị

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Quảng Ngãi có 1 huyện và 41 xã đạt chuẩn NTM; có 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, 56 xã đạt từ 10-14 tiêu chí…

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã cố gắng cân đối bố trí ngân sách địa phương để bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình; đã huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn được quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường bước đầu được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn.

Kế hoạch, mục tiêu năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi là có thêm 01 huyện (Tư Nghĩa) và 19 xã đạt chuẩn NTM. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn…

Dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình năm 2018 là trên 616 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 203 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh 243,2 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố, xã 170  tỷ đồng./.                                                              

Tin, ảnh: Hải Vân