UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.156 thôn, TDP. Căn cứ tiêu chuẩn của thôn, TDP hiện nay, tỉnh có 585 thôn, TDP chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng của thôn, TDP và điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc thù của từng thôn, TDP ở từng địa phương; tiến hành điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 374 thôn, TDP ở 13 huyện, thành phố. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm được 204 thôn, TDP. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 952 thôn, TDP (832 thôn, 120 TDP).

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm 204 thôn, tổ dân phố

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, TDP, toàn tỉnh vẫn còn 249 thôn, TDP dưới tiêu chuẩn quy định nhưng không thực hiện sắp xếp, sáp nhập vì phần lớn các thôn, TDP này thuộc miền núi, vùng cao, địa bàn rộng, diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Đồng thời, trong đó có 37 thôn, TDP đến năm 2025 đạt tiêu chí về số hộ theo quy định.

Sau khi giảm 204 thôn, TDP, toàn tỉnh sẽ giảm được 715 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP và giảm được 816 Chi, Hội trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư Chi đoàn ở thôn, TDP.  Toàn tỉnh sẽ còn lại 3.583 người hoạt động không chuyên trách và 3.746 Chi, Hội Trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư Chi đoàn ở thôn, TDP... Thông qua việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiết kiệm được hơn 20,8 tỷ đồng/năm.        

Tin, ảnh: Hải Vân