Video clip
Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
  19:06 14/10/2016
  •  Tags: