Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa cho các cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: MH)

Theo đó, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ; tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy; thẩm định các chương trình hành động của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, góp phần vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong học và làm theo Bác, chủ đề năm 2018, các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa, bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng; nêu gương về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân...

Thực hiện chủ đề năm 2018: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc triển khai và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, quán triệt, học tập tuyên truyền thực hiện các nội dung của chủ đề năm 2018 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân, tập trung các giải pháp thực hiện những nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bằng cách làm đó, đã có ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực được triển khai và nhân rộng. Điển hình như Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã gắn học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nghiêm 4 "không": Không đánh bạc dưới mọi hình thức, không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông và thực hiện phong trào “cơ quan, đơn vị không khói thuốc”. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo việc học tập chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Hay với Huyện ủy Gia Viễn, Thành ủy Tam Điệp đã chú trọng công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm…

Bên cạnh đó, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu, nội dung lãnh đạo của cấp ủy. Theo đồng chí Phạm Quang Ngọc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, với việc tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội, ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, tính hiệu quả trong công tư tưởng, củng cố niềm tin trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tuy nhiên, việc gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ở số ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn biểu hiện chưa sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; còn tồn tại hiện tượng thiếu tự giác, tổ chức thực hiện hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05. Số ít cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo...

Phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung khắc phục những hạn chế nói trên, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác tư tưởng nói chung; chỉ đạo các mặt công tác tuyên giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 theo hướng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, trọng tâm là triển khai chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phạm Minh Hà