Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, bài viết tiêu biểu phản ánh sức sống trường tồn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông, đất nước; khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn mang tính thời đại sâu sắc trong lời Di huấn của Người; đồng thời, giới thiệu với công chúng về những thành tựu nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân.


Triển lãm giới thiệu một số tài liệu, tác phẩm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam).

Triển lãm được chia ra làm 4 phần, trong đó, phần Mở đầu trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội.

Phần 1: “Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Phần 2: “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường” trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện hoàn cảnh ra đời bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn thể dân tộc Việt Nam; thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức học tập và làm theo Di chúc của Người “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần 3 : “Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo của những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích, sáng kiến cải tiến, hiệu quả trên các mặt công tác trong toàn quân qua 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm là một hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ biến tư tưởng, tình cảm cao đẹp của mình thành những việc làm thiết thực theo gương Bác Hồ vĩ đại; phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

HN