Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về chương trình hành động của Bộ gắn với nhiệm vụ trọng tâm ngành xuất bản hiện nay nhằm thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác xuất bản; nghe đồng chí Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam trình bày chương trình thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW của Hội Xuất bản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị (ảnh: V.Lê)

Về hoạt động xuất bản hiện nay, sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu đọc của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản. 

Tuy nhiên, hoạt động xuất bản còn bộc lộ một số khuyết điểm, yếu kém. Đó là chưa đạt chỉ tiêu về số lượng bản sách/người/năm như trong Chỉ thị 42 đã đề ra; số tác phẩm có giá trị chiếm tỉ lệ chưa cao; năng lực quy mô, trình độ của các nhà xuất bản còn nhiều hạn chế; mô hình tổ chức chưa phù hợp; công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về xuất bản trên một số mặt chưa hiệu quả, nhất là quản lý xuất bản điện tử có nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều cơ quan chủ quản chưa quản lý chặt chẽ, có hiệu lực, hiệu quả nhà xuất bản trực thuộc…

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho các nhà xuất bản, thư viện, công ty phát hành sách đã chia sẻ thực trạng, những khó khăn hiện đang tồn tại của đơn vị mình cũng như trong hợp tác, liên kết và hoạt động xuất bản nói chung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: V.Lê)

Các đại biểu cũng cho rằng, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản nhà xuất bản còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản chưa được triển khai đồng bộ, chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển. Bên cạnh đó, năng lực trình độ của một số cán bộ quản lý nhà xuất bản, biên tập viên, lao động ngành xuất bản chưa đáp ứng được đòi hỏi của hoạt động xuất bản trong tình hình mới…

Từ thực trạng của hoạt động xuất bản hiện nay đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế, những việc chưa đạt được từ Chỉ thị số 42, Thông báo kết luận số 19 –TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII) cũng đã chỉ rõ trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương để lĩnh vực xuất bản phát triển đúng định hướng, nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, các nhà xuất bản cần phải đánh giá thực chất năng lực để có định hướng phát triển nhất là trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ như hiện nay. Đặc biệt cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có những ấn phẩm hay, có giá trị. Cần chú trọng tới công tác phát hành, thư viện, có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị để hoạt động xuất bản đạt hiệu quả. Đồng chí Phạm Văn Linh cũng nhấn mạnh tới xuất bản điện tử và đề nghị nhanh chóng triển khai, các nhà xuất bản vừa phải chủ động song cũng cần sự năng động, sáng tạo để không bị tụt hậu so với khu vực và thế giới.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng đề nghị các đơn vị cần quán triệt Thông báo kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác xuất bản tại đơn vị, địa phương mình, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhằm đáp ứng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./..

V.Lê