Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017) (Ban Tuyên giáo Trung ương, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2017). Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977-2017)

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017) (Ban Tuyên giáo Trung ương, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2017). Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977-2017)

Cập nhật lúc 16h29  -  Ngày 03/10/2017

Quan he dac biet Viet Nam - Lao.doc