• Chuyên mục hỏi-đáp  

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế
06/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Ngọc Linh, email: linhngocnguyenvnpt@gmail.com hỏi: Những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của nước ta thời gian qua như thế nào? Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém về phát triển kinh tế tư nhân của nước ta thời gian qua là gì?
Tập trung tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
15:28 11/09/2019
(ĐCSVN) - Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2019-2020.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước
16:50 13/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Hoàng Hiệp ( quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) hỏi: Quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII để cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là gì?
Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
09:21 13/08/2019
(ĐCSVN) – Bạn đọc Minh Huệ, địa chỉ email: hueminh1995@gmail.com có hỏi: Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 như thế nào?
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng
09:25 09/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Đỗ Phương Hoa (Tuy Hòa, Phú Yên), địa chỉ email: hoado1982@gmail.com có hỏi: Kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng gồm những nội dung gì?
Quy chế bầu cử trong Đảng
09:19 09/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Khánh Ly, địa chỉ email: lykhanhhnn@gmail.com có hỏi: Quy chế bầu cử trong Đảng gồm những nội dung gì?
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế
15:10 07/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Minh Khoa (Lý Nhân, Hà Nam) hỏi: Quan điểm chỉ đạo để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
10:59 05/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Lê Hiếu, địa chỉ email: lehieu82@gmail.com có hỏi: Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí và vai trò quan trọng như thế nào trong sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng?
Ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
13:11 02/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thanh Hà, email ngochahlh@gmail.com hỏi: Ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là gì?
Thực hiện tốt các quy định nêu gương gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ
16:34 01/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Hoàng Long (Trọng Hóa, Quảng Bình) hỏi: Tổ chức thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương như thế nào?