Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cũng như các Hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương; từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HNV)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành cần sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm, trước mắt là năm 2019 là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực  phụ trách; các địa phương đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp của địa phương hiệu quả và bền vững. Những địa phương có thứ hạng thấp trong phát triển doanh nghiệp hàng năm (thông qua bảng xếp hạng các chỉ tiêu cơ bản về phát triển doanh nghiệp trong Sách trắng doanh nghiệp hàng năm) cần nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp, kế hoạch nhằm hỗ trợ thực chất doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với cuốn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 (Ảnh: PV)

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm; bảo đảm nội dung ngày càng phong phú, có chất lượng,  đáng tin cậy giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, người dùng tin trong nước và quốc tế có thông tin tốt nhất để hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương hiệu quả và bền vững; không ngừng hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương trong biên soạn Sách trắng. Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên soạn Sách trắng doanh nghiệp hàng năm kịp thời hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, người dùng tin trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan thông tin, truyền thông trong tuyên truyền về Sách trắng. “Với sự sáng tạo, năng động, tôi tin rằng, báo chí trong nước sẽ góp phần nhân rộng và phổ biến sâu sắc, cụ thể Sách trắng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tài liệu quan trọng trong công tác phát triển doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước ta” – Phó Thủ tướng nói.

Một trong số các nội dung chính của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019
 (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quyết định vào việc duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Nhìn nhận vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách về phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, gần đây, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp trong 3 khu vực: (i) Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (10-NQ/TW năm 2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; (ii) Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (12-NQ/TW năm 2017) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;  (iii) Nghị quyết Bộ Chính trị về hợp tác đầu tư nước ngoài sẽ được ban hành trong một vài ngày tới trên cơ sở Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên và “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” chính là ấn phẩm đầu tiên được công bố công khai ra toàn xã hội. Đây tiếp tục là sự khẳng định của Chính phủ, các Bộ, ngành về việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn bằng những hành động cụ thể nhất.

Hiện nay, doanh nghiệp là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế. Hướng tới mục tiêu đến năm 2020, cả nước có một triệu doanh nghiệp hoạt động, trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành và các địa phương, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp thành lập mới tăng lên nhanh chóng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế cả nước và các địa phương. Tại thời điểm 31/12/2018, số doanh nghiệp đang hoạt động cả nước đã đạt tới con số 714.755 doanh nghiệp, đặc biệt số lượng doanh nghiệp thành lập mới cả nước đã tăng nhanh trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm chủ trì họp báo (Ảnh: HNV)

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác.

Để biên soạn thành công cuốn sách này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong việc khai thác và sử dụng các nguồn thông tin phong phú, đầy đủ và đảm bảo độ tin cậy để biên soạn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra hàng năm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cơ sở dữ liệu thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác.

Ngay sau lễ công bố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo giới thiệu thêm thông tin về kế hoạch xuất bản và phát hành Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Theo đó, ngày 22/7/2019: Công bố công khai ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019” trên Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê; ngày 1/8/2019 phát hành bản in ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019”./.

Lê Anh