Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu khai mạc Hội thi - Ảnh: Thu Hằng.

Ngày 12/10, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2018.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam.

Tham dự Hội thi lần này có 41 đồng chí giảng viên từ 20 đoàn về dự Hội thi. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện khu vực phía Nam.

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, trong đó có giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có vị trí, vai trò đặc biệt trong công tác tư tưởng của Đảng. Họ là những chiến sĩ xung kích, là người cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập và phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang chỉ đạo hướng dẫn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trong đó có việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của giảng viên.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Hội thi lần này nhằm đánh giá sát thực chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các cấp; từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc  - Ảnh: Thu Hằng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cũng cho biết, thông qua Hội thi, sẽ góp phần cập nhật các nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần rèn luyện, nâng cao phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị.

Cùng với đó, thông qua Hội thi, các hoạt động giảng dạy có hiệu quả tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị phải được duy trì thường xuyên, nhất là chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đi vào nền nếp.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, hội thi là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao và đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; cập nhật kiến thức theo quan điểm, tư duy của Đại hội lần thứ XII và của các Hội nghị Trung ương Đảng. Từ đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu để lãnh đạo cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả Hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn những giảng viên xuất sắc để tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định thành tích, những kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; động viên, biểu dương kịp thời phong trào thi đua của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các thí sinh chuẩn bị bài giảng trước khi vào tham dự Hội thi  - Ảnh: Thu Hằng
Tại Hội thi, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cũng khẳng định, Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018, tổ chức tại thành phố Cần Thơ là dịp để giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập ngày càng hiệu quả.

Qua Hội thi lần này, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, góp phần quan trọng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018 thành công tốt đẹp.

Ngay sau Lễ khai mạc, 41 thí sinh tham dự đã bước vào phần thi của mình. Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018 sẽ bế mạc vào chiều ngày 13/10./.

PV