Ảnh minh họa (Nguồn: btxh.gov.vn) 

Ngày 2/1, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức sơ kết đánh giá những mặt được, chưa được năm 2013 và xác định các giải pháp cấp bách cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu quả Chương trình giải quyết việc làm, phấn đấu năm 2014 toàn tỉnh có gần 3.900 hộ thoát nghèo bền vững.

Theo đó, Vĩnh Long đặt mục tiêu sẽ đa dạng hóa các hình thức, nội dung đào tạo để dạy nghề cho 14.100 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 26.500 người và đưa 800 người đi xuất khẩu lao động. Vĩnh Long tiếp tục nhân rộng các mô hình đào tạo nghề theo địa chỉ, gắn kết với công tác giảm nghèo bền vững, thông qua các hoạt động cho vay vốn tín dụng, hướng dẫn phương cách làm ăn, hỗ trợ hộ nghèo mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho con gia đình nghèo... Tỉnh sẽ rà soát, lập danh mục dạy nghề nông thôn cho phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng vùng nguyên liệu; tạo việc làm và hỗ trợ về mọi mặt giúp các hộ không tái nghèo; chú trọng hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và các hộ cận nghèo có vốn sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo bền vững.

Năm 2013, hệ thống chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo được tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đa dạng về nội dung và giải pháp thực hiện, huy động nhiều nguồn lực xã hội được 187,5 tỷ đồng cho mục tiêu giảm nghèo. Trong đó, Vĩnh Long mở các lớp đào tạo nghề từ ngắn hạn, sơ cấp, trung cấp đến bậc cao đẳng cho hơn 35.000 người; trong đó gần 14.000 người là lao động nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh lên trên 45%.

Nét nổi bật của Vĩnh Long năm qua là các cơ sở, trường dạy nghề trong tỉnh đã chủ động phối hợp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức nhiều lớp, nhiều khóa dạy nghề theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ, đào tạo nghề tại doanh nghiệp... nâng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 82,3%. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 27.150 lao động trong năm 2013 (vượt kế hoạch hơn 3%) thông qua nhiều hình thức như giới thiệu việc làm qua sàn giao dịch việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay vốn sản xuất kinh doanh để có việc làm ổn định, tạo việc làm mới thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội… Kết quả năm 2013 Vĩnh Long có hơn 5.000 hộ thoát nghèo, đạt 1,81% (kế hoạch là 1%), kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 4,47% hiện nay./.