Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giải trình trước Quốc hội. (Ảnh: Bích Liên)

 Sáng nay (31/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Chu Ngọc Anh đã giải trình trước Quốc hội về việc thực thi chính sách KH và CN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ trưởng Bộ Chu Ngọc Anh cho biết, giai đoạn hiện nay, từ chủ trương xuyên suốt, nhất quán đã có những giải pháp rõ ràng cụ thể, nhất quán hơn, làm cho khoa học công nghệ đồng hành và sát hơn với các ngành, các cấp, từ đó sát hơn với thực tiễn kinh tế - xã hội đất nước. Cụ thể là các nghị quyết Trung ương từ tinh thần Đại hội XII đã làm rõ nội hàm khoa học công nghệ từ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân..."Trước đây chúng ta nói nôm là "theo yêu cầu khoa học công nghệ gắn với kinh tế - xã hội" nhưng nhiều chủ trương trên thực tế chúng tôi cũng thấy khó khăn trong chỉ đạo các cấp, các ngành. Vừa rồi, sau khi Nghị quyết 20 và Kết luận 53 của Ban Bí thư được ban hành, khâu tổ chức thực hiện có chuyển biến rất mạnh. Trước đó mới là nhận thức và ý chí của lãnh đạo các cấp thôi, nhưng bây giờ thì có sự quan tâm không chỉ là trong chỉ đạo của các cấp ngành, cùng với đó trong tổ chức thực hiện", Bộ trưởng cho biết.

Bên cạnh đó, phương pháp tiếp cận trong triển khai các chính sách về khoa học công nghệ cũng có những chuyển biến. "Phương pháp tiếp cận là dùng những đánh giá theo các thước đo quốc tế, từ đó đưa ra các bài toán cho chúng ta. Đối với chúng tôi, việc này một mặt giúp có cách nhìn hết sức khách quan về những điểm mạnh, điểm yếu để có các nhóm giải pháp cụ thể cho từng loại đối tượng, từ đó cải thiện tình hình. Điều đó chắc chắn có giá trị với ngành khoa học công nghệ", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay.

Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian qua đặt ra yêu cầu phối hợp các cấp, ngành trong ứng dụng khoa học công nghệ, Bộ đã có những phối hợp với Ngành Nông nghiệp từ khâu giống, vật tư, chuỗi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao...; Bộ cũng phối hợp với Ngành Giáo dục trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học...Trước những khó khăn trong việc chia sẻ, chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, hướng tới sẽ có nhiều doanh nghiệp công nghệ hiệu quả, Bộ đang tham mưu Chính phủ đưa vấn đề này vào chỉ tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, tháng 12/2019, Bộ sẽ tổ chức hội nghị về chuyển dịch chính sách khoa học công nghệ toàn quốc để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo và chuyển giao về công nghệ; đồng thời rà soát tất cả các vấn đề về thể chế. Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, từ đó tập trung quyết liệt các giải pháp để đưa khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bích Liên