SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
09-KL/TW Về tình hình kinh tế - hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 19/10/2016
03-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 14/10/2016
15-HD/BTGTW Về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vềXây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 14/10/2016
42-QĐ/TW Về nhiệm vụ quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy 03/10/2016
01-HD/TW Về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 20/09/2016
412-HD/BDVTW Về tổ chức hoạt động Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 17 nămNgày Dân vận của cả nước 14/09/2016
40-QĐ/TW Về việc công nhận Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các quan Trung ương 12/09/2016
395-CV/BDVTW Về công tác dân vận trong việc thực hiện các giải pháp để ổn định đời sống sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung 07/09/2016
28-KH/BNCTW Triển khai thực hiện những nhiệm vụ phối hợp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 trong thời gian tới giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng 06/09/2016
48-KH/BTGTW Về báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06/09/2016
07-CT/TW Về đẩy mạnh công tác thông tin sở trong tình hình mới 05/09/2016
06-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban thư về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phụ vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 01/09/2016
09-HD/BTGTW Về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) 29/08/2016
06-CT/TW Về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 20172022 25/08/2016
08-HD/BTGTW Về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban thư Trung ương Đảng vềĐẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 19/08/2016
13-TB/TW Về việc xác định tuổi của đảng viên 17/08/2016
35-QĐ/TW Về thành phần Hội đồng luận Trung ương 16/08/2016
529-CV/VPTW/nb Đính chính văn bản 27/07/2016
54-QĐ/BDVTW Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản điều động cán bộ của Ban Dân vận Trung ương 26/07/2016
30-QĐ/TW Về thi hành Chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 26/07/2016

Xem nhiều

Văn bản mới