SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
771-KH/BDVTW Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017 08/03/2017
06 - HD/BTCTW Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương 24/02/2017
27-HD/BTGTW Về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 20/02/2017
112-TB/BDVTW Về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương 16/02/2017
1998-CV/BTGTW Về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 10/02/2017
66-QĐ/TW Về thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
11-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 19/01/2017
08-NQ/TW Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 16/01/2017
21 - HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 05/01/2017
2045 - CV/BTCTW Về xác định trình độ luận chính trị 29/12/2016
19-TB/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản 29/12/2016
11-CT/TW Về việc tổ chức Tết năm 2017 20/12/2016
55-QĐ/TW Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 19/12/2016
10-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 15/12/2016
1901 - CV/BTCTW Thực hiện Kết luận số 13 của Ban thư về việc xác định tuổi của đảng viên 05/12/2016
01-HD/UBKTTW Thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-/TW thi hành Chương VII chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 21/11/2016
07-NQ/TW Về chủ trương, giải pháp cấu lại ngân sách nhà nước, quản nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 18/11/2016
09-CT/TW Về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 17/11/2016
04-KH/TW Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệntự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ 16/11/2016
05-HD/BTCTW Về thực hiện Nghị định số 26/2015/-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi 14/11/2016

Xem nhiều

Văn bản mới