SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
132-QĐ/TW Về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018
127-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ sở , phường, thị trấn 01/03/2018
23-CT/TW Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 09/02/2018
30-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho sở , phường, thị trấn 08/02/2018
02-HD/TW Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu luận 08/02/2018
124-QĐ/TW Về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - hội nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cán bộ, đảng viên 02/02/2018
29-KL/TW Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đảng viên làm kinh tế nhân 31/01/2018
121-QĐ/TW Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban thư quản 25/01/2018
22-CT/TW Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 23/01/2018
04-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 22/01/2018
21-CT/TW Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 20/01/2018
20-CT/TW Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 18/01/2018
17-CT/TW Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 04/01/2018
109- QĐ/TW Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 03/01/2018
26-KL/TW Về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay 29/12/2017
16-CT/TW Về việc tổ chức Tết năm 2018 22/12/2017
105-QĐ/TW Về phân cấp quản cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 19/12/2017
24/KL-TW Về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển 15/12/2017
668-QĐ/UBKTTW Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 01/12/2017
23-KL/TW Về tăng cường chỉ đạo, quản , phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ 22/11/2017

Xem nhiều

Văn bản mới