Sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện góp phần khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ.
Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Theo đó, các Trung tâm Y tế huyện mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện. Riêng thị xã Gia Nghĩa do không có Bệnh viện Đa khoa nên Trung tâm Y tế thị xã mới chỉ bao gồm Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế thị xã.

Sau khi thành lập Trung tâm Y tế mới ở tuyến huyện, thị xã Đắk Nông đã tinh giản được nhiều đầu mối, sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp. Cụ thể, từ 23 đơn vị đầu mối đã giảm xuống còn 8 đơn vị; giảm từ 53 phòng, ban chức năng xuống còn 35 phòng chức năng; giảm từ 86 khoa chuyên môn xuống còn 76 khoa.

Việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện, thị xã thành Trung tâm Y tế Đắk Nông góp phần giảm sự chồng chéo đối với y tế tuyến huyện và thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế tuyến xã. Đồng thời đây cũng là một trong những nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

TN (tổng hợp)