Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh
15:09 | 08/10/2008
(ĐCSVN)- Trong thời gian qua, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra, Đảng bộ Công an Trung ương luôn coi trọng và xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những mặt công tác trọng tâm, then chốt.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định mục tiêu quan trọng của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn 2006 -2010 là " Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương trong những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy đảng trong công an nhân dân đã nghiêm túc tổ chức quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác giám sát và các hướng dẫn, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương; kiện toàn một bước UBKT và cơ quan giúp việc của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương. UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã ký và thực hiện quy chế phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; xây dựng và ban hành phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng.
Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trên, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Đã tăng cường công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng về chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên và tổ chức đảng... trong đó, chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng yếu kém, những địa chỉ dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; sớm phát hiện, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, sai lầm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách nhằm làm trong sạch nội bộ của Đảng.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã giúp cho các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị và đảng viên trong lực lượng công an nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, thúc đẩy và làm chuyển biến tốt việc chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, của Ngành... Đồng thời cũng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà Đảng và nhân dân giao phó.
Tuy nhiên, bên cạnh những cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có cấp ủy, lãnh đạo đơn vị coi nhẹ hoặc chưa quan tâm đúng mức tới việc chỉ đạo thực hiện công tác này, nên việc chấp hành nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được chấp hành nghiêm túc. Hiện tượng mất đoàn kết nội bộ vẫn xẩy ra ở một số nơi trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy còn hiện tượng nể nang, né tranh trong đấu tranh xây dựng nội bộ... công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật, quy chế, quy trình công tác đối với cấp dưới và cán bộ đơn vị ở một số nơi còn hạn chế và hình thức nên có trường hợp đảng viên sai phạm trong thời gian dài không được phát hiện qua sinh hoạt đảng, qua công tác kiểm tra, giám sát mà thường qua đơn thư, vụ án. Đây là những thiếu sót, khuyết điểm cơ bản mà mỗi cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong công an phải có biện pháp để khắc phục kịp thời.
Trong những năm tới, chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng trong điều kiện đất nước thực hiện chính sách hội nhập toàn diện và sâu rộng. Tạo ra những thuận lợi và cả những khó khăn thách thức trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; lợi dụng điều kiện hội nhập, các thế lực thù địch và bọn tội phạm tăng cường hoạt động " diễn biến hòa bình", tác động, chuyển hóa nội bộ, lôi kéo cán bộ, đảng viên, nhằm làm giảm sức chiến đấu của Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Một trong những mục tiêu hàng đầu, mà chúng nhằm vào đó là lực lượng công an nhân dân. Tình hình đó đặt ra cho công tác kiểm tra của các cấp đảng bộ trong công an nhân dân hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương phải thường xuyên quán triệt làm cho các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nhận thức đúng ý nghĩa cực kỳ quan trọng là: " lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo" và từ nhận thức này phải được thể hiện bằng các kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.
Vì vậy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là yêu cầu cấp bách đối với toàn Đảng, toàn quân nói chung và Đảng bộ Công an Trung ương nói riêng trong tình hình hiện nay, để góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương cần tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục tổ chức cho các cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương nghiên cứu, quán triệt sâu hơn Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", các quy định , quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ; Nghị quyết số 02, ngày 11/12/2006 của Đảng ủy Công an Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW nhiệm kỳ 2006 - 2010, gắn với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X " về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2) khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
Hai là, tăng cường chỉ đạo cấp ủy cấp dưới, UBKT các cấp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra toàn khóa, hằng năm gắn với việc quán triệt thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy, UBKT cấp trên. Xác định rõ những nội dung trọng tâm, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bám sát vào các nội dung trong nghị quyết và tình hình thực tế của từng đảng bộ để tổ chức các cuộc kiểm tra. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch. Định kỳ cấp ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động của UBKT.
Trong quá trình lãnh dạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được UBKT tham mưu, cấp ủy các cấp thường xuyên rút kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành, bám sát các nội dung kiểm tra, giám sát nêu trong chương trình kiểm tra toàn khóa, hăng năm. Trong công tác sơ kết 6 tháng, hàng năm, nhiệm kỳ phải tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát. Qua tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời phê bình, nhắc nhở cảnh báo đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Ba là, chỉ đạo UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan cấp dưới, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thường dễ xảy ra vi phạm, những đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị thấp, những tổ chức đảng thuộc đơn vị hoạt động độc lập, phân tán...; cần khắc phục tâm lý né tránh, nể nang trong kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ này.
Bốn là, khẩn trương rà soát các văn bản, quy chế, quy định, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và trong lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã ban hành để kịp thời bổ sung, sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo thẩm quyền đảm bảo cho việc chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng đối với đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Công an Trung ương đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tâm, khách quan, sâu sắc, thận trọng và ứng xử có văn hóa, có kiến thức về quản lý kinh tế, nắm được pháp luật, có thực tiễn và phương pháp công tác khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi cám dỗ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có chính sách hợp lý để thu hút được cán bộ có năng lực, trình độ, có tâm huyết, bản lĩnh về làm công tác kiểm tra.
Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã xác định chủ thể và đối tượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, toàn diện và phải thực hiện có hiệu lực, hiệu quả; gắn giám sát với kiểm tra, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, giải quyết từ khi mới manh nha, không để xảy ra vi phạm, kết hợp " xây với chống", lấy "xây" làm chính. Trong tổ chức thực hiện phải chuẩn hóa và pháp quy hóa quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát; phải nắm vững phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát là dựa vào tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh. Qua kiểm tra, giám sát phải khẳng định những thành tích, ưu điểm đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những sơ hở thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm minh những trường hợp có sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, của Ngành. Góp phần hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.

Đại tướng Lê Hồng Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW
Bộ trưởng Bộ Công An

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
· Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật
· Quốc hội thông qua Luật tạm giữ, tạm giam và Luật trưng cầu ý dân
· Phê chuẩn danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu là Tổng Thư ký Quốc hội
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet