Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Về tình hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Hải Dương hiện nay
15:57 | 28/03/2006
(ĐCSVN)- Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là 5 năm vừa qua, nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở Hải Dương đã có bước phát triển tương đối toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH).
Nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 5% năm) và phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, bước đầu tạo ra một số sản phẩm hàng hoá tập trung như: vải thiều, chuối, thịt lợn sữa đông lạnh, rau quả thực phẩm…, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu.
Sản xuất lương thực đã đạt được những thành tựu to lớn. Nếu như năng suất lúa năm 2000 chỉ đạt 111,6 tạ/ha, thì năm 2005 năng suất lúa đạt gần 120 tạ/ha, bình quân lương thực đầu người gần 500 kg/năm. Từ chỗ là tỉnh thiếu ăn, đến nay hàng năm đã có 250.000 đến 300.000 tấn lương thực hàng hoá.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã trở thành phong trào diễn ra rộng khắp. Đến hết năm 2005, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 8.000 ha từ ruộng trũng cấy lúa bấp bênh hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thuỷ sản cho thu nhập cao hơn (đưa tổng diện tích cây ăn quả đến nay gần 21.500 ha, diện tích nuôi trồng thuỷ sản gần 9.000 ha).
Chăn nuôi và thuỷ sản có tốc độ phát triển khá, so với năm 2001, năm 2005: sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 92 ngàn tấn, tăng gần 2,5 lần; mặc dù bị ảnh hưởng lớn của dịch cúm gia cầm, nhưng sản lượng thịt gia cầm vẫn đạt trên 12 ngàn tấn, tăng 2,1 lần; sản lượng thuỷ sản đạt gần 30.500 tấn, tăng trên 3 lần. Đặc biệt tập quán chăn nuôi đã dần chuyển sang chăn nuôi thâm canh, chăn nuôi công nghiệp. Nhiều thành tựu khoa học, công nghệ mới được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, nhất là việc sử dụng giống cây, con mới cho năng suất và chất lượng cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Bước đầu đã hình thành bộ giống cây, con chủ lực ở một số địa phương.
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thuỷ sản, giảm dần tỷ trọng trồng trọt. Năm 2001 tỷ trọng giữa trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ là: 72,1% - 25,8% - 2,1%; thì năm 2005, tỷ lệ này đã chuyển dịch là: 65,8% - 30,9% - 3,3%.
Công nghiệp nông thôn đã có bước phát triển khá: Nhiều ngành nghề, làng nghề ở nông thôn được khôi phục và phát triển. Hết năm 2005, toàn tỉnh đã có gần 1.100 làng, khu dân cư có nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hàng năm mức tăng trưởng của công nghiệp nông thôn đạt bình quân trên 11,6%, giải quyết việc làm cho gần 10% lao động xã hội toàn tỉnh, góp phần nâng thời gian lao động ở nông thôn từ 78% (năm 2000) lên gần 80% (năm 2005). Nhiều công việc lao động thủ công nặng nhọc trong nông nghiệp, nông thôn đã được thay dần bằng cơ giới hoặc toàn bộ bằng cơ giới như: làm đất, vận tải nông thôn, tưới tiêu, tuốt lúa, xay xát gạo…
Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã được quan tâm đầu tư. Đến nay 100% số xã có điện lưới quốc gia, với 100% số hộ dùng điện, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, gần 80% hệ thống đường giao thông nông thôn đã được cứng hoá, trên 800 km kênh mương được kiên cố hoá, 98,5% diện tích lúa được tưới tiêu chủ động, 100% số xã và gần 100% số thôn có máy điện thoại, bình quân cả tỉnh trên 8 máy điện thoại/100 dân. Toàn tỉnh đã có 91% số phòng học phổ thông (gồm 90% số phòng học THPT, 95,5% phòng học THCS, 80,1% phòng học tiểu học) và 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố, cao tầng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm hơn. Đến nay 100% trạm y tế xã đã có bác sỹ, trên 70% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh.
Cơ cấu kinh tế nông thôn đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng dần còn tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm. Năm 2001 tỷ trọng nông nghiệp là 73%, công nghiệp là 13% và dịch vụ là 14%, thì năm 2005 tỷ trọng này đã chuyển dịch tương ứng là 65,5%, 19,5% và 15%. Theo đó cơ cấu lao động nông thôn cũng chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ (lao động nông nghiệp từ 84,4%, năm 2001 xuống còn dưới 70% năm 2005). Để đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh đã chỉ đạo thành công việc hướng dẫn nông dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn từ năm 2003 và tiến hành quy hoạch đồng rộng theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyên canh.
Đời sống nông dân ở hầu hết các vùng được cải thiện rõ rệt. Trong 5 năm qua mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3%. Đến nay toàn tỉnh không còn hộ đói, hộ nghèo còn 17,9% (tiêu chí cũ là 3,7%), gần 100% số hộ có nhà xây lợp ngói và mái bằng kiên cố cao tầng. Quan hệ sản xuất ở nông thôn được đổi mới và củng cố theo hướng công nghiệp hoá với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Màng lưới các HTX ở nông thôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ ở nông thôn ngày càng được phát huy, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Những thành tựu trên về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thời gian qua hết sức to lớn, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Hải Dương.
Tuy vậy, nhìn chung sản xuất nông nghiệp ở Hải Dương vẫn chưa thật sự ổn định, vững chắc, vẫn vẫn còn là sản xuất nhỏ, phân tán, mang nhiều yếu tố tự phát, năng suất thấp, giá thành cao, tỷ trọng hàng hoá ít. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn chưa phát triển, nhất là công nghiệp chế biến. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch chậm, sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường. Lao động hầu hết chưa được qua đào tạo. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn còn thấp. Công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc đổi mới tổ chức quản lý HTX trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác ở nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều nơi HTX tuy đã được chuyển đổi nhưng nhìn chung hoạt động chưa hiệu quả, thậm chí còn mang tính hình thức. Đời sống vật chất, văn hoá ở một số vùng nông thôn còn thấp kém, chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn chưa giảm…
Để đẩy nhanh quá trình thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vừa qua đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2010 là:
Một là, hoàn chỉnh đồng bộ quy hoạch tổng thể về nông nghiệp, nông thôn và quy hoạch chi tiết những vùng sản xuất tập trung để tạo ra những vùng sản xuất hàng hoá lớn. Tiếp tục tăng cường đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quản lý tốt các loại đất nông nghiệp, nông thôn để sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chuyển nhanh diện tích đất trũng cấy lúa hiệu quả thấp sang nuôi thả cá, thuỷ đặc sản và trồng cây ăn quả, mở rộng diện tích vụ đông, phát triển chăn nuôi thâm canh, chăn nuôi công nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại.
Ba là, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến nông, đưa nhanh các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà, các tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học. Thông qua các hình thức phù hợp, đưa nhanh kỹ thuật sản xuất mới đến với nông dân, đặc biệt là các mô hình trình diễn kỹ thuật theo phương thức “bắt tay chỉ việc”. Mở rộng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ áp dụng giống mới, khoa học – công nghệ mới lần đầu.
Bốn là, phát triển mạnh các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp đi đôi với việc triển khai rộng rãi quỹ khuyến công xuống các làng nghề, ngành nghề nông thôn, ưu tiên những ngành nghề có nhiều tiềm năng và thu hút nhiều lao động. Có chính sách thật cụ thể để thu hút đầu tư và tạo điều kiện đưa thêm những ngành nghề mới vào nông thôn, chuyển dần lao động nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thực hiện phương châm: “rời ruộng nhưng không rời làng”.
Năm là, đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, nhằm tăng sản phẩm qua chế biến, giảm bán nguyên liệu thô để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Chú trọng cơ giới hoá nhanh các khâu lao động nặng nhọc, năng suất thấp như: làm đất, thu hoạch, vận chuyển, chế biến, bảo quản…
Sáu là, đổi mới cơ chế đầu tư, tập trung thích đáng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Trong đó ưu tiên đầu tư cho giao thông nông thôn, thuỷ lợi, nước sạch, thông tin liên lạc, trường học, chợ nông thôn, chợ đầu mối…Đầu tư thoả đáng việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật về nông thôn. Có cơ chế khuyến khích để mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng quỹ bảo trợ ngành hàng, quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng với nông dân theo mô hình liên kết “5 nhà”. Tạo lập thị trường tiêu thụ nông sản tương đối ổn định để nông dân yên tâm sản xuất.
Hải Dương xác định mục tiêu cuối cùng của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn phải là thay đổi cách nghĩ, cách làm của từng người nông dân, làm tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc của người lao động trong nông nghiệp, nông thôn.
Mặc dù đến nay cơ cấu kinh tế chung của Hải Dương đã có sự chuyển dịch tích cực nhưng hiện tại vẫn còn trên 70% số dân vẫn cơ bản sống bằng nông nghiệp. Do đó, việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa hết sức to lớn. Hải Dương coi việc đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, đột phá, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản lâu dài, đồng thời cũng là cuộc cách mạng sâu rộng liên quan và chi phối đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2010.

Bùi Hữu Uyển (CTV)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Ngoại giao Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước (21/04/2006)
Thành phố Hồ Chí Minh đã tự khẳng định mình trong tiến trình đổi mới (11/04/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: thành tựu, bài học qua 20 năm (31/01/2006)
Công cuộc đổi mới: Nhìn lại để tiếp tục tiến lên (02/12/2005)
Việt Nam đang đẩy nhanh cải cách thể chế kinh tế (01/12/2005)
Ðổi mới bắt đầu từ đâu (30/11/2005)
Ở nước ta, dân chủ là mục tiêu, động lực phát triển (22/11/2005)
Đại hội VI bước đầu xác lập cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới (31/10/2005)
Nhìn lại 20 năm đổi mới: Đổi mới bắt đầu từ đâu? (06/10/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet