Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quảng Trị: Ngành Kiểm tra Đảng không ngừng rèn luyện để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân
17:41 | 19/10/2009

Nhìn lại chặng đường 61 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển (1948 - 2009) ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị tự hào khẳng định: Dù trong hoàn cảnh, điều kiện, tên gọi có khác nhau nhưng tuyệt đại bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng qui định và do cấp uỷ giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đã có những đóng góp quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc chấp hành và thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối và việc giữ gìn kỷ luật của Đảng. Điều lệ Đảng đầu tiên ghi rõ: “Đảng Cộng sản Đông Dương phải tổ chức theo lối tập trung dân chủ, trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ phải giữ kỷ luật đảng một cách nghiêm khắc”.

Từ ngày thành lập Đảng đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng do cấp uỷ và các tổ chức đảng thực hiện. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng cao, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) ban hành Quyết nghị số 29-QN/TƯ, thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, đây là cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Và từ đó, ngày 16 tháng 10 năm 1948 trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

Cùng với sự ra đời và kiện toàn Ban Kiểm tra, sau này là Ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển. Khi mới thành lập chỉ có 3 đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay UBKT được thành lập từ Trung ương đến các đảng bộ cơ sở. Về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban kiểm tra các cấp do Điều lệ Đảng quy định, từ nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ cấp uỷ, dần dần Điều lệ Đảng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể, không những tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật mà Đại hội X còn quyết định thêm nhiệm vụ giám sát cho UBKT và tổ chức đảng các cấp.

Đất nước chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng phải được tăng cường với nhận thức mới. Xuất phát từ thực tế đó, ngày 30/7/2007, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khoá X đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TƯ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.


Đối với tỉnh Quảng Trị, do hoàn cảnh chiến tranh và theo quy định của Trung ương nên trong giai đoạn từ khi thành lập Đảng bộ (tháng 4/1930) cho đến tháng 6/1971 không cử Ban Kiểm tra chuyên trách mà công tác kiểm tra do các cấp uỷ và chi bộ đảm nhiệm. Trong từng thời kỳ cách mạng, Tỉnh uỷ cử một đồng chí phụ trách và cử một tổ kiểm tra giúp việc. Đến tháng 7/1971, Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được thành lập. Riêng huyện Vĩnh Linh, từ năm 1954 đến năm 1975 là Đặc khu trực thuộc Trung ương nên đã thành lập UBKT và hoạt động liên tục đến khi sáp nhập tỉnh Bình Trị Thiên.


Từ ngày thành lập đến nay, cơ quan UBKT từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được BTV Tỉnh uỷ và cấp uỷ đảng các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Sự phối hợp của các ban, ngành liên quan đã tạo điều kiện cho hoạt động kiểm tra được tiến hành đồng bộ. Vì vậy, dù ở thời điểm nào, cán bộ làm công tác kiểm tra Quảng Trị đều luôn trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, nêu cao tinh thần chịu đựng hy sinh, gian khổ, khắc phục khó khăn để giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn các biểu hiện sai trái, lệch lạc, phòng ngừa vi phạm; thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, vui mừng với những thành quả đạt được, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được xác định trong Nghị quyết số 14-NQ/TƯ, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ nay đến Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngoài những nhiệm vụ chính trị đã được xác định theo kế hoạch kiểm tra toàn khóa, UBKT các cấp cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:


Tập trung tham mưu, giúp cấp uỷ hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra đầu năm. Đối với UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với các ban Đảng, tích cực tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh; Kế hoạch số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết TƯ6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc.


Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của BCHTW Đảng (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37-CT/TƯ, ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng, UBKT Trung ương, kế hoạch, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. UBKT các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo những vấn đề phức tạp có liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để chủ động xem xét, giải quyết hoặc tham mưu giúp cấp ủy giải quyết, không để phát sinh điểm nóng, vấn đề nổi cộm, nhất là ở những địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ qua thực hiện chủ trương bỏ HĐND, nhất thể hóa chức danh bí thư và chủ tịch UBND, những nơi thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư,...

Tham mưu giúp cấp uỷ chuẩn bị nội dung, tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2009 và nhiệm kỳ 2005 – 2010; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới.


Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Thông báo kết luận số 226-TB/TƯ, ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 77-KH/UBKTTƯ, ngày 21/9/2009 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát huy truyền thống, nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề của năm 2009 "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm công tác, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, có dũng khí, văn hoá, trung thực, công tâm của người làm công tác kiểm tra Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống của ngành, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cán bộ, nhân viên ngành kiểm tra Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBKT Trung ương; sự phối hợp công tác giữa các ban, ngành liên quan; sự tham gia giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và sự cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị nguyện không ngừng phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân theo nội dung bức trướng mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng "Tận tuỵ, kỷ cương, công tâm, tuyệt đối trung thành với Đảng".

Các từ khóa theo tin:

(Theo báo Quảng Trị)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet