Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Triển khai tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 1991 của Đảng
15:06 | 28/10/2008
Đại hội X đã xác định: "Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Sau Đại hội X, Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh, làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội"
Căn cứ Thông báo kết luận phiên họp thứ nhất của Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới (Tiểu ban Cương lĩnh), do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì (số 01-TB/TBCL, ngày 28-02-2008) và Quyết định thành lập Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban (số 135-QĐ/TW, ngày 28-02-2008), ngày 04-3-2008, Tổ Biên tập đã họp để triển khai công việc. Đến nay, đã tiến hành một số cuộc họp Thường trực Tổ Biên tập và cuộc họp toàn thể Tổ Biên tập do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Tiểu ban thường trực, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì.
Theo chỉ đạo của Tiểu ban và Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh, mục đích của việc tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991 là :
- Tổng kết, đánh giá quá trình nhận thức, cụ thể hoá, bổ sung, phát triển, thể chế hoá và tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh 1991 qua các nhiệm kỳ đại hội; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Cương lĩnh, giá trị định hướng, chỉ đạo to lớn và những hạn chế của Cương lĩnh; rút ra các bài học kinh nghiệm thiết thực qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh.
- Kiến nghị các vấn đề cần bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Cung cấp những căn cứ cần thiết, tin cậy, góp phần thiết thực vào việc soạn thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
Trong tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 cần làm rõ :
- Quá trình phát triển nhận thức và thực hiện qua các nhiệm kỳ đại hội: nêu rõ những vấn đề đã được cụ thể hoá, bổ sung, phát triển, thể chế hoá đúng, có giá trị hoặc còn hạn chế, không sát tình hình thực tế của đất nước.
- Kết quả thực hiện Cương lĩnh 1991 : nêu rõ thành tựu và hạn chế cả về nhận thức và tổ chức thực hiện; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm.
- Giá trị định hướng, chỉ đạo to lớn và những hạn chế của Cương lĩnh 1991 đối với sự phát triển của đất nước.
Trong kiến nghị bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991 cần làm rõ :
- Những nội dung của Cương lĩnh 1991 còn giữ nguyên giá trị thì tiếp tục kế thừa; những nội dung đã được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội có thể bổ sung vào Cương lĩnh; đối với những vấn đề do thực tiễn đòi hỏi cần được bổ sung, phát triển thì nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, phát triển.
- Luận giải những căn cứ lý luận - thực tiễn chủ yếu của các nội dung cần bổ sung, phát triển.
- Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể những nội dung bổ sung, phát triển trong Cương lĩnh.
Tư tưởng chỉ đạo xây dựng Báo cáo là :
- Việc tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh cần bám sát yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội X, của Nghị quyết Trung ương, của Bộ Chính trị và Tiểu ban Cương lĩnh. Phải được triển khai theo tinh thần thật sự dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy cao trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự nhất trí cao, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Phát huy tự do tư tưởng, khách quan, khoa học và thẳng thắn; mạnh dạn nêu những suy nghĩ mới có căn cứ và lắng nghe lẫn nhau trong nghiên cứu, thảo luận; tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến để có thể thấy hết các vấn đề, bổ sung cho được những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đồng thời, việc đóng góp ý kiến cần được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ.
- Quá trình tổng kết, một mặt phải bám sát kết cấu và nội dung của Cương lĩnh 1991, mặt khác phải có bước tiến mới trong việc luận giải một số vấn đề quan trọng, chưa có điều kiện làm rõ trong tổng kết 20 năm đổi mới. Tiến hành đồng thời cả về mặt lý luận và thực tiễn; tập trung vào những vấn đề cơ bản, có tính chiến lược. Kết quả tổng kết và kiến nghị về mặt lý luận và thực tiễn được tổng hợp thành một báo cáo chung.
- Bổ sung, phát triển nhưng không làm thay đổi những quan điểm, tư tưởng, định hướng cơ bản của Cương lĩnh 1991; không xáo trộn bố cục nếu không thật sự cần thiết. Giữ tên gọi "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Tiếp tục kế thừa những nội dung trong Cương lĩnh vẫn còn nguyên giá trị; bổ sung những vấn đề đã được các kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (từ khoá VII đến khoá X) kết luận, những nội dung đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng; sửa chữa, bổ sung hoặc viết lại những nội dung trong Cương lĩnh đến nay không còn phù hợp.
- Đại hội X chủ trương bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong một thời gian dài, cho cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Cương lĩnh là tuyên ngôn chính trị của Đảng, mang tầm định hướng chiến lược về con đường phát triển của đất nước trong cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, trong Cương lĩnh phải nêu được những quan điểm cơ bản về đường lối chung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phác hoạ những nét cơ bản về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cần xây dựng; chỉ ra mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ; đưa ra những phương hướng và giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu đó. Cương lĩnh phải có tầm khái quát cao, không đi vào những nội dung quá cụ thể.
Trong đánh giá tổng quát quá trình thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và kiến nghị bổ sung, phát triển Cương lĩnh, cần tập trung làm rõ về nhận thức và giải quyết các mối quan hệ rất cơ bản ở tầm nhận thức lý luận là:
- Quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa (quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, quan hệ giữa cơ chế thị trường và quản lý điều hành của Nhà nước...).
- Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp.
- Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
- Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị.
- Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển (ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực, phát triển là mục tiêu).
- Quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
- Quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước quản lý, điều hành với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.
Các căn cứ xây dựng Báo cáo là :
- Bám sát kết cấu và nội dung của Cương lĩnh 1991; đồng thời nghiên cứu các văn kiện của Đảng và các văn bản pháp luật qua các nhiệm kỳ từ Đại hội VII.
- Các kết quả tổng kết 20 năm đổi mới đã trình Ban Chấp hành Trung ương khoá IX trong quá trình chuẩn bị Đại hội X và kết quả nghiên cứu đề tài tổng kết 20 năm đổi mới đã công bố.
- Các kết quả nghiên cứu mới của các cơ quan lý luận, các nhà khoa học (đã và đang tiến hành).
- Tổng kết thực tiễn, tập trung vào tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X từ năm 2006, lựa chọn một số vấn đề cơ bản nhất, có tính chiến lược cả về lý luận và thực tiễn.
- Các kết quả nghiên cứu đã được Ban Chấp hành Trung ương trình ra Đại hội X về bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991.
- Các kết quả nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của một số nước về các vấn đề có liên quan.

(Theo: Website HĐLLTW)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Toàn cầu hóa – Một số vấn đề lý luận, nhận thức dưới góc nhìn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (28/11/2012)
Kinh nghiệm phát triển giáo dục Đài Loan (15/09/2012)
Tái bản “Nhật ký trong tù” song ngữ Việt – Lào (01/06/2009)
Của cải của các quốc gia ở đâu? Đo lường nguồn của cải Thế kỷ 21 (29/04/2009)
"Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Ba Đình" (01/04/2009)
Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội (31/03/2009)
Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị (27/02/2009)
Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay (20/02/2009)
Phát triển trí tuệ và năng lực sáng tạo khoa học trong đào tạo sau đại học (17/02/2009)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (16/02/2009)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Về vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xã hội (28/10/2008)
Vai trò của phụ nữ trong nghề cá (27/10/2008)
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông nghiệp-nông thôn: nhận thức và phát triển (23/10/2008)
Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa (14/10/2008)
Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh (01/10/2008)
Bóc lột – cách nhìn và ứng xử (25/09/2008)
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hôm nay và mai sau (23/09/2008)
Kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO (18/09/2008)
Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam (16/09/2008)
Cốt lõi nhân văn trong một nhà hiền triết (16/09/2008)
 Trang 1 / 41 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X
· Công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
· Xung quanh thông tin mất mùa lúa do sâu đục thân ở Thái Bình
· Dự báo lạc quan về thị trường dầu mỏ thế giới năm 2016
· Băng qua đường người đàn ông bị ô tô đâm gãy chân
· Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
· Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ
· Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV
· Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet