Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Văn phòng Chủ tịch nước công bố ba Luật và một Nghị quyết
20:25 | 16/12/2010

(ĐCSVN) - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tố tụng hình sự; Luật Thanh tra và Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.
 

 

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn
    chủ trì buổi họp báo. Ảnh Vũ Linh


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII ngày 24/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Về phạm vi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung vào một số vấn đề thật sự cần thiết liên quan đến công tác tổ chức bầu cử khi tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày, bảo đảm sự thành công của cuộc bầu cử.

Luật cũng sửa đổi và bổ sung một số quy định về các tổ chức phụ trách bầu cử, về số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; về thời gian bầu cử và cả về trường hợp hoãn hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định…

Riêng về thời gian bầu cử, trong điều kiện bầu cử chung cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì qui định tại 02 Luật bầu cử về kết thúc sớm cuộc bầu cử không còn phù hợp. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều bỏ qui định về kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn ở những khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu tại Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và giữu nguyên qui định tại Điều 57 của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội hiện hành.

Đối với trường hợp hoãn hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày qui định. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân qui định trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày qui định thì Tổ bầu cử phải kịp thời báo cáo Ban bầu cử để đề nghị Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định.

Luật Thanh tra được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII ngày 15/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Luật Thanh tra gồm có 7 chương và 78 điều. Như vậy, sau khi sửa đổi và bổ sung, Luật Thanh tra năm 2010 có thêm 2 Chương và 9 điều so với Luật Thanh tra năm 2004. Nội dung các chương gồm: Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; về điều kiện đảm bảo hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước; về thanh tra nhân dân; về diều khoản thi hành.

Luật Thanh tra cũng đã quán triệt những quan điểm, nguyên tắc như: làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, phương thức hoạt động thanh tra và sự phối hợp của cơ quan thanh tra, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra và những hạn chế, bất cập khác của Luật Thanh tra hiện hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; Quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, đặc biệt là hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra, đảm bảo mọi hoạt động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm phối hợp có hiệu quả giữa các công cụ giám sát, kiểm tra, thanh tra của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thanh tra sửa đổi lần này dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra, kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Thanh tra năm 2004 và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới về công tác thanh tra.

Những nội dung mới của Luật Thanh tra là tổ chức cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Nhiệm vụ, quyền hạn cửa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Trình tự, thủ tục thanh tra chuyên nghành. Luật cũng bổ sung chế tài xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kết luận thanh tra. Ngoài ra Luật cũng bổ sung quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành 

                           Các đại biểu dự họp báo. Ảnh Vũ Linh

Luật tố tụng hành chính được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII ngày 24/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.

Luật gồm có 18 chương, 265 điều. Luật tố tụng hành chính qui định về: Các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết Tòa án; Về quyền khởi kiện vụ án hành chính; về thời hiệu khởi kiện; Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện; chứng minh và chứng cử trong tố tụng hành chính; về việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; về sự tham giam tố tụng hành chính của Viện kiểm soát nhân dân; về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa; về thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm; Thủ tục giám đốc thẩm; Xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa an nhân dân tối cao; Về thi hành án hành chính.

Luật tố tụng hành chính đã quán triệt những quan điểm chỉ đạo và yêu cầu như: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm về cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, cụ thể là: “Mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính. Đổi mới thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính. Đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại Tòa án; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, đảm bảo sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án”; Bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật tố tụng hành chính trong hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi của Luật tố tụng hành chính; Bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành chính dân chủ, công khai, đơn giản, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; Kế thừa, tổng kết, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hành chính hiện hành, kinh nghiệm giải quyết các vụ hành chính từ thực tiễn xét xử của Tòa án và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành; Bảo đảm các quy định của Luật tố tụng hành chính không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà nướcViệt Nam là thành viên.

Để thi hành Luật tố tụng hành chính, cũng tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính (ngày 24/11/2010). Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính gồm 4 điều, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011./.

Các từ khóa theo tin:

Thanh Hoa

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Điện lực Hà Nội: Đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 (30/08/2015)
Khúc tráng ca - cầu truyền hình đặc biệt “Lá cờ Độc lập” (30/08/2015)
Mưa giảm nhanh ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc bộ (30/08/2015)
Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Thiên Tân lên tới 150 người (30/08/2015)
Nhật Bản: Biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật an ninh (30/08/2015)
Hà Nội rực rỡ sắc màu trong những ngày đại lễ (30/08/2015)
Pháp, Đức, Anh kêu gọi EU họp khẩn bàn về khủng hoảng di cư (30/08/2015)
Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (30/08/2015)
12.000 nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô hát Quốc ca, cùng ghép cờ Tổ quốc (30/08/2015)
Các ngân hàng Cuba triển khai dịch vụ mới hỗ trợ kinh tế tư nhân (30/08/2015)
 Trang 1 / 3340 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Việt Nam - Canada sẽ tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo (16/12/2010)
Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo (16/12/2010)
Hàn Quốc cải tổ quân đội (16/12/2010)
Ngừng chạy 3 đôi tàu khách địa phương trong dịp Tết Tân Mão (16/12/2010)
Có khoảng 200 phần tử Hồi giáo cực đoan tại Thụy Điển (16/12/2010)
Cúm A/H1N1 tái xuất hiện ở Anh và Bỉ (16/12/2010)
Việt Nam ký Công ước về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (16/12/2010)
Nguyễn Bình – Vị tướng huyền thoại, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên (15/12/2010)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ (15/12/2010)
WWF đồng ý đưa cá tra Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ” (15/12/2010)
 Trang 1 / 4562 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh
· Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ
· Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh
· Nền kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực
· Xúc động chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập”
· Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Việt Nam hợp tác tích cực về bình đẳng giới quốc tế
· Từ đêm 29/8, Bắc bộ có mưa to đến rất to, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
· TP Hồ Chí Minh cần hình thành các đơn vị chủ lực về khoa học ứng dụng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet