Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Bản chất giai cấp công nhân của Đảng
10:46 | 10/09/2008
New Page 1

(ĐCSVN)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn  luyện Đảng ta. Suốt hơn 78 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, qua nhiều bước ngoặt của cách mạng và đã trở thành một Đảng chân chính, một Đảng cầm quyền vững mạnh, chính là Đảng ta đã biết lấy bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân ở những nước công nghiệp, nơi công nhân chiếm số đông trong dân cư thì điều đó dễ hiểu, dễ được chấp nhận. Nhưng ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến như Việt Nam, nơi nông dân chiếm đại đa số thì đó là vấn đề khó hiểu. Đương nhiên, do đặc điểm phát triển không được đồng đều của chủ nghĩa tư bản, số lượng và trình độ của giai cấp công nhân ở các nước không giống nhau nên ngay ở những nước đã có giai cấp công nhân cũng có sự khác nhau. Những kết luận của Hồ Chí Minh về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam là kết quả của một quá trình quan sát, tìm tòi nghiên cứu ở nhiều nước từ năm 1911, khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 đã nói lên quyết tâm của Người đi theo con đường cách mạng vô sản để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Đối với giai cấp công nhân Việt Nam, khi được tin 600 thợ nhuộm Chợ Lớn đấu tranh (12-1922), Người đã viết: Khắp nơi giai cấp công nhân cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình…Đây là lần đầu tiên một phong trào như thế nhóm lên ở thuộc địa. Chúng ta hãy ghi lấy dấu hiệu đó của thời đại.

Ở nước ta, sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản Pháp bằng chính sách khai thác thuộc địa đã làm xuất hiện một lực lượng xã hội mới – giai cấp công nhân. Nhưng đó là một giai cấp mới quá nhỏ bé, đến năm 1930 số lượng công nhân nước ta mới chỉ có 22 vạn người, chiếm một tỷ lệ nhỏ  trong dân cư. Đây cũng là một trong nhiều lý do làm cho nhiều nhà yêu nước đương thời không nhận thấy vai trò lịch sử của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế giới là công lao của Mác và Ăngghen. Nhưng qua những cuộc tranh luận lý luận về vấn đề đó trong phong trào cách mạng và phong trào công nhân từ sau khi C.Mác và Ph. Ăngghen qua đời và xem xét vấn đề đó vào những điều kiện cụ thể của Việt Nam những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi mới thấy đầy đủ giá trị của lý luận và thực tiễn mà Hồ Chí Minh đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam. Sau này đánh giá về giai cấp công nhân Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định “Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào công nhân quốc tế, giai cấp công nhân ta tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.

Trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng và từ khi Đảng ra đời cho đến khi Người đi xa, Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, luôn luôn làm cho toàn Đảng quán triệt. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. Đảng phải giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Trong lịch sử dân tộc ta, trước Hồ Chí Minh đã có nhiều nhà yêu nước đầy nhiệt huyết, nhưng đều không cứu được nước, không giành được độc lập dân tộc. Khác với các nhà yêu nước đương thời. Hồ Chí Minh đã sớm ý thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Người đã sáng lập ra Đảng ta, giáo dục, rèn luyện Đảng trở thành một Đảng mác xít lênin nít chân chính, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Xây dựng thành công một Đảng Cộng sản ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân rất nhỏ bé, giai cấp nông dân chiếm đại đa số, làm cho Đảng luôn giữ vững được tính chất giai cấp công nhân, trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại mới là một cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh về lý luận xây dựng Đảng vô sản kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân.

Ngay trong tác phẩm: “Đường Cách mệnh” viết năm 1926 Người đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải lấy chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trước khi thành lập Đảng, Người đã đề ra chủ trương “Vô sản hóa”, đưa cán bộ, đảng viên không xuất thân từ thành phần công nhân vào hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân đồng thời học tập, tự rèn luyện mình thành người vô sản và thành người cộng sản, “Vô sản hóa” là một yếu tố đầu tiên quan trọng tạo điều kiện cho đảng viên thực sự giác ngộ và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, giữ vững được bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Trong chính cương vắt tắt, sách lược vắn tắc, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, phải hết sức lãnh đạo cho dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến”.

Khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người đã sớm giáo dục toàn Đảng nguy cơ thoái hóa về bản chất giai cấp công nhân, sa vào tệ quan liêu hóa, xa rời quần chúng, trở thành tổ chức “làm quan” vi phạm quyền làm chủ dân, xa rời mục tiêu cách mạng của Đảng. Người đã chỉ rõ 12 điều về “tư cách của Đảng chân chính cách mạng”. Trong 12 điều đó thì điều đầu tiên là “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Cũng trong tác phẩm này Người đã nhấn mạnh về tính đảng - tức là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Năm 1951, khi Đảng ra công khai và đổi tên thành Đảng lao động Việt Nam, Người khẳng định bản thân giai cấp công nhân của một Đảng cầm quyền và chỉ rõ trong điều kiện lịch sử mới quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên Đảng cũng là Đảng của dân tộc. Cũng có người ngại nói Đảng của dân tộc và sợ trái với bản giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn là Đảng của giai cấp công nhân theo hệ tư tưởng của giai cấp công nhân nhưng khi đã trở thành Đảng cầm quyền, khi Đảng thực sự là người vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, vừa đại diện cho lợi ích cả dân tộc, được cả dân tộc thừa nhận thì việc khẳng định Đảng cũng là Đảng của dân tộc là hoàn toàn đúng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là Đảng của giai cấp công nhân nên Đảng củng phải đặc biệt chú trọng đến thành phần công nhân trong công tác đảng viên và công tác cán bộ. Nhưng Đảng cũng tránh “chủ nghĩa thành phần” mà hẹp hòi không dám kết nạp và đề bạt những người ưu tú xuất thân từ các thành phần xã hội khác. Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh bản chất giai cấp công nhân của Đảng là mọi đảng viên xuất thân từ thành phần nào cũng phải suy nghĩ và hành động theo hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Nhưng Người cũng luôn luôn nhắc nhở toàn Đảng về sự thống nhất lợi ích của Đảng và của dân tộc. Trong lời khai mạc lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng, Người đã chỉ rõ “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta đã được Người nhắc nhở toàn Đảng một cách sâu sắc nhưng lại dễ hiểu, dễ nhớ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền…phải giữ giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực tiễn lịch sử của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế đã chỉ rõ, đã là Đảng Cộng sản thì Đảng nào cũng phải coi trọng việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân. Đảng cộng sản ra đời và hoạt động ở một nước mà kinh tế còn kém phát triển, giai cấp công nhân hiện đại còn ít như ở Việt Nam thì việc không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng lại càng quan trọng. Trong mọi giai đoạn và mọi thời kỳ cách mạng, bản chất công nhân, sự vững mạnh của Đảng cũng phải được thể hiện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về đường lối chính trị. Người coi Đảng là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và khi đã trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng đồng thời là đội tiên phong chính trị của cả dân tộc. Đường lối chính trị là vấn đề cốt tử đầu tiên quyết định vận mệnh của Đảng và cả vận mệnh của dân tộc. Hồ Chí Minh đã xác định cho Đảng ta một đường lối chính trị đúng đắn; làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong cương lĩnh đầu tiên, Người viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản”.

Nhờ đường lối chính trị đúng đắn của Hồ Chí Minh ngay từ đầu, Đảng ta đã đoàn kết các giai cấp, tầng lớp cách mạng, các lực lượng yêu nước trên cơ sở liên minh công nông. Đó là yếu tố quan trọng đầu tiên giúp Đảng ta nắm được độc lập quyền lãnh đạo. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của quần chúng lao động nên đã nhanh chóng phát động được cao trào trong những năm 1930-1931 và đã định hướng đúng cho sự phát triển của các thời kỳ lịch sử tiếp theo.

Thừa nhận hay không thừa nhận sứ mệnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt người Mácxít-Lênin nít chân chính với bọn cơ hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười thành công đã mở ra thời đại mới của xã hội loài người. Nhưng từ đó đến nay, đặc biệt là từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ - chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn phải tiếp tục đấu tranh chống những nhận thức, những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa tiếp tục phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân. Hồ Chí Minh là người có công lớn đầu tiên đối với dân tộc ta, với Đảng ta là về mặt lý luận đã sớm khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và sớm sáng lập và xây dựng một đảng tiên phong của giai cấp công nhân.

Trung thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta qua mọi giai đoạn và mọi thời kỳ cách mạng đều coi trọng xây dựng Đảng mang bản chất giai cấp công nhân. Để xác định được đường lối đúng, Đảng luôn luôn coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, đồng thời xuất phát đầy đủ từ thực tiễn Việt Nam để vận dụng sáng tạo trên tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở nước ta bắt nguồn từ đường lối đổi mới đúng đắn, có nguyên tắc của Đảng ta. Cách mạng nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Đảng là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và khi đã trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng đồng thời cũng là đội tiên phong chính trị của cả dân tộc. Bí quyết thành công đầu tiên của Đảng ta là không ngừng nâng cao trình độ lý luận trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, bám sát thực tiễn để bổ sung, phát triển và hoàn thiện đường lối theo mục tiêu con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Huy Ngọc

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016 (26/11/2015)
Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật (26/11/2015)
Nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã (25/11/2015)
“Bữa ăn sáng Ruy băng trắng – Cùng nam giới luận bàn về bạo lực đối với phụ nữ” (25/11/2015)
Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (25/11/2015)
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật (25/11/2015)
Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus (25/11/2015)
Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (25/11/2015)
Quốc hội thông qua Luật tạm giữ, tạm giam và Luật trưng cầu ý dân (25/11/2015)
Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy (25/11/2015)
 Trang 1 / 4985 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tích cực xuất khẩu gạo những tháng cuối năm 2008 (10/09/2008)
Xây dựng tiêu chuẩn cho các công trình hạ tầng nhà ở vùng lũ miền Trung (10/09/2008)
Tổng thống Bolivia bất ngờ cải tổ nội các (10/09/2008)
Số dân thường Afghanistan thiệt mạng do bom liên quân tăng gấp 3 (10/09/2008)
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi các phật tử (10/09/2008)
Khai thác các mỏ dầu trong thân đá móng nứt nẻ: Ngành dầu khí Việt Nam dẫn đầu thế giới (10/09/2008)
Cầu Phú Mỹ sẽ hoàn thành sau một năm nữa (10/09/2008)
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới:25 năm xây dựng và phát triển (09/09/2008)
Công an HN nhanh chóng tìm ra thủ phạm đốt xác nữ sinh viên trong va ly (09/09/2008)
Thời sự 24 giờ (09/09/2008)
 Trang 1 / 3118 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet